Credo

Wydział jest wspólnotą różnorodnych społeczności

Osoby pracujące w poszczególnych zespołach mają różne kompetencje, ale i potrzeby. Umożliwienie rozwoju przy równoczesnym wykorzystaniu umiejętności wszystkich osób jest kluczowe do harmonijnego funkcjonowania i doskonalenia Wydziału.

Wydział jako jednostka działa na wspólnych, ogólnych zasadach

Zasady funkcjonowania Wydziału powinny być uniwersalne. Zespół dziekański wspiera Instytuty w rozwiązywaniu dysfunkcyjnych sytuacji.

Instytuty i inne jednostki organizacyjne są głównymi, samodzielnymi częściami Wydziału

Jednostki te najlepiej znają swoje środowisko i rozwiązania, które się w nim sprawdzają, a są podyktowane specyfiką prowadzonych badań i dydaktyki, bieżącymi potrzebami, zmianami lub tradycjami. Zespół dziekański wspiera wszystkie Instytuty w doskonaleniu kadry i jakości prowadzonych badań naukowych.

Przepływ informacji i zasady dialogu kanonem współpracy na Wydziale

Transparentność i kolegialność podejmowanych decyzji oraz wskazywanie ich zasadności jest podstawą funkcjonowania zespołu dziekańskiego i całego Wydziału.

Polityka kadrowa i przestrzenna jest nadrzędnym zadaniem zespołu dziekańskiego

W porozumieniu z kierowniczkami i kierownikami jednostek organizacyjnych Wydziału zespół dziekański systemowo kreuje i planuje rozwój kadry naukowej oraz dydaktycznej Wydziału, a także wykorzystanie powierzchni i infrastruktury badawczej.

Dziekan reprezentuje Wydział

Współpraca ze środowiskiem akademickim, reprezentowanie interesów Wydziału na Uniwersytecie, w jednostkach rządowych i pozarządowych jest priorytetowym zadaniem dziekana Wydziału.