Program

WYZWANIA

Przed naszym Wydziałem stoi kilka długoterminowych wyzwań, które przedstawiam poniżej.

Stałym elementem funkcjonowania uczelni i wydziałów jest cykliczna ewaluacja dyscyplin naukowych oraz jakości kształcenia. Celem Wydziału Biologii UW musi być uzyskanie co najmniej kategorii A w dyscyplinie nauki biologiczne oraz oceny wyróżniającej prowadzonych przez nas kierunków studiów przyznawanej przez Polską Komisję Akredytacyjną. Do obu ocen przygotowujemy się systematycznie, a zadaniem zespołu dziekańskiego w nadchodzącej kadencji będzie kontynuacja i wspieranie tych przygotowań. 

Środkami do uzyskania wyższej kategorii w ocenie dyscypliny będzie m.in. sprawna pomoc w uzyskiwaniu finansowania badań, w tym ze środków unijnych i pozabudżetowych, wsparcie w procesie publikowania wyników badań, pomoc w uzyskiwaniu patentów, a także wsparcie aktywności naukowej wpływającej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. 

Zwiększenie międzynarodowej wymiany studenckiej, udostępnienie anglojęzycznej oferty kształcenia, powołanie rady interesariuszy pozwalającej poznać zapotrzebowania środowiska pracodawców na umiejętności uzyskiwane podczas studiów, jasne rozróżnienie między kierunkami oraz monitorowanie jakości kształcenia to środki, które zostały podjęte i będą kontynuowane, aby uzyskać wyróżniającą ocenę kierunku kształcenia.

Ograniczenie finansowania wynikające z kończącego się programu IDUB

Pracownicy Wydziału skutecznie korzystają ze środków oferowanych w programie IDUB. Ten strumień finansowania realnie skończy się w 2025 roku i trzeba znaleźć fundusze, które uzupełnią tę lukę przynajmniej do czasu kolejnej edycji programu. Rolą zespołu dziekańskiego będzie aktywne zabieganie o finansowanie z dotacji celowych JM Rektora, ministerialnych i samorządowych. Maksymalnie możliwe pozyskanie środków zewnętrznych, w tym z Krajowego Planu Odbudowy, Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG 2021-2027) oraz Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Infrastruktury, Klimatu i Środowiska (FENiKS). W celu zapewnienia funduszy dla młodych badaczek i badaczy przywrócony zostanie  – w nowej odsłonie – konkurs Dotacji Statutowej Młodych (DSM). 

Utrzymanie Centrum Bioróżnorodności „Kumak” w Urwitałcie

Bardzo istotną sprawą dla budżetu naszego Wydziału jest wsparcie i utrzymanie Mazurskiego Centrum Bioróżnorodności i Edukacji KUMAK w Urwitałcie. Wiąże się z tym spłata długu wobec centrali UW związanego z budową. Wymaga to niewątpliwie negocjacji z JM Rektorem UW. Podobne problemy z długami związanymi z inwestycjami czy ich utrzymanie mają inne jednostki UW, zatem widzimy możliwość znalezienia sojuszników w tych negocjacjach. Potrzebne jest wyodrębnienie finansowe części badawczo – dydaktycznej i ekspozycyjnej (Wystawa). Utrzymanie części ekspozycyjnej może być współfinansowane przez JM Rektora i Ministerstwa (Edukacji Narodowej, Środowiska i Klimatu, Sportu i Turystyki) oraz region.

Niekorzystne tendencje demograficzne w kraju

Sprawne funkcjonowanie Wydziału jest możliwe tylko wtedy, kiedy są na nim zatrudnieni pracownicy na każdym etapie rozwoju naukowego. Niestety, niskie uposażenie w sektorze szkolnictwa wyższego przy realnie dużych wymaganiach ogranicza rolę uczelni jako atrakcyjnego miejsca pracy. Jednocześnie w kraju panuje niż demograficzny. Dane z Głównego Urzędu Statystycznego jasno wskazują na starzejące się społeczeństwo i malejącą liczbę urodzeń. Sytuacja taka będzie skutkowała zmniejszoną liczbą studentek i studentów, a w konsekwencji zapotrzebowaniem na godziny dydaktyczne. System zatrudnienia na Wydziale został częściowo przystosowany do nowych wyzwań. Rolą zespołu dziekańskiego będzie transparentna polityka kadrowa i elastyczność w wyborze ścieżki zatrudnienia. Wsparcie nowych zespołów badawczych, okresowe ulgi dydaktyczne dla osób realizujących duże granty czy elastyczny wybór ścieżki badawczej to niektóre środki, które mogą wzmocnić Wydział.

ROZWIĄZANIA

Przedstawiamy przykładowe rozwiązania, które jako Zespół chcielibyśmy wdrożyć lub kontynuować.

Środowisko pracy

 • Przyjazna ścieżka awansu. Zatrudnienia pracownic/pracowników po uzyskaniu stopnia doktora na stanowisku adiunkta. Wspieranie i zachęcanie osób z grupy pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych do przystępowania do awansów na stanowisko profesora uczelni.
 • Promowanie awansów naukowych. Opracowanie dobrych praktyk i zasad awansu pracowników technicznych i administracji.
 • Wspólnie ze środowiskiem wydziałowym opracowanie klarownego systemu i kryteriów nagród oraz dodatków za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i patentowe. Dbanie o transparentność tego systemu poprzez nadzór odpowiednich komisji powoływanych przez Dziekana i zatwierdzanych przez Radę Wydziału.
 • Urealnienie polityki wynagrodzeń i obowiązków na stanowiskach technicznych oraz naukowo-technicznych. Umożliwienie osobom pracującym w tej grupie uczestnictwa w szkoleniach.
 • Utworzenie platformy do koordynacji pracy sekretariatów.
 • Wsparcie techniczne/informatyczne w organizacji obron, wykładów, konferencji, spotkań.
 • Jednolite zasady wypłacania nadgodzin w tym wypracowanych na kierunkach innych niż podstawowe (biologia, biotechnologia, ochrona środowiska). Możliwość odpłatnego prowadzenia zajęć przez doktorantów i doktorantki będących po ocenie śródokresowej. 
 • Wynagradzanie przewodniczących regularnie działających komisji wydziałowych.

Współpraca

 • Poprawa komunikacji na Wydziale – np. przez stworzenie wirtualnego biuletynu wydziałowego, który zapewni regularny przepływ informacji o obronach, nadawanych stopniach i tytułach, osiągnięciach pracowników, wykładach, seminariach i konferencjach, najważniejszych decyzjach Rad, a także nowym sprzęcie dostępnym na Wydziale.
 • Utworzenie Kolegium Młodych Naukowców jako zespołu doradczego dla kolegium dziekańsko-dyrektorskiego.
 • Poszerzenie kolegium dziekańskiego o przewodniczącą/przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny, przedstawiciela/przedstawicielkę Kolegium Młodych Naukowców oraz dyrektor/dyrektora administracyjnego – ścisła współpraca i poprawa komunikacji.
 • Utworzenie spisu i bazy aparatury, w tym „pograntowej”, której utrzymanie dofinansuje Wydział w zamian za udostępnienie jej do użytkowania dla wszystkich osób pracujących na Wydziale na wcześniej określonych zasadach.
 • Poprawa stanu technicznego i estetycznego budynku oraz kontrola warunków pracy osób pracujących naukowo i administracyjnie.
 • Usprawnienie systemu zamówień publicznych.

Nauka i rozwój

 • Realne wsparcie naukowców i naukowczyń w zdobywaniu funduszy (zaangażowania nie da się zadekretować), personalizowana polityka mająca na celu wspieranie badaczki/badacza w znalezieniu i aplikowaniu do konkursów grantowych, które najlepiej pasują do jej/jego profilu i obszaru zainteresowań naukowych.
 • „Inicjatywa lab menedżerów wydziałowych” – zatrudnienie osób o wykształceniu kierunkowym wspomagających osoby pracujące badawczo i badawczo-dydaktycznie w organizacji pracy naukowej, pośredniczeniu i koordynacji kontaktów z sekretariatami i administracją w sprawach związanych z przetargami, planowaniem zakupu aparatury w grantach, zakupami odczynników oraz sprzętu, napraw i dostaw.
 • Rozpoczęcie działań mających na celu wpisanie na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej – zwiększenie potencjału w zdobywaniu grantów aparaturowych.
 • Utworzenie zespołu mentorów wewnętrznych i zewnętrznych celem wsparcia w wyborze i kontynuacji ścieżki kariery naukowej.
 • Organizacja wykładów ogólnowydziałowych w celu prezentacji osiągnięć osób pracujących na Wydziale i kreowania  przestrzeni do debaty naukowej.
 • Wsparcie organizacyjne i techniczne wydarzeń i konferencji naukowych na Wydziale.
 • Aktywna promocja osiągnięć wszystkich osób pracujących na Wydziale w mediach społecznościowych. Informowanie o nagrodach uzyskanych przez pracowników w mediach społecznościowych i na stronie wydziałowej.
 • Współpraca Wydziału z innymi jednostkami Kampusu Ochota w celu wzmocnienia potencjału naukowego i zwiększenia dostępności do aparatury badawczej.

Finanse

 • Primum non nocere – po pierwsze nie szkodzić. Rozważne prowadzenie finansów Wydziału. Dziękujemy dotychczasowej ekipie dziekańskiej za utrzymanie stabilnego stanu finansów naszego Wydziału. Przyszłe działania w zakresie finansów powinny być prowadzone z troską o utrzymanie zrównoważonego budżetu.
 • Przejrzystość decyzji finansowych. Konsultowanie podejmowanych działań ze społecznością Wydziału poprzez kolegium dziekańsko-dyrektorskie i komisję finansową.
 • Utrzymanie przeglądu stanu całej infrastruktury, w szczególności gmachu Wydziału pod względem kosztów utrzymania i koniecznych remontów. Negocjacje z centralą UW dotyczące kosztów utrzymania budynków oraz dofinansowania prac remontowych. Maksymalne wykorzystanie środków EU na zieloną transformację.
 • Wsparcie w zapewnieniu środków pozwalających wzmocnić administrację wydziału w zakresie obsługi projektów, w tym międzynarodowych.
 • Bardzo ważna jest współpraca ze środowiskiem gospodarczym. Możliwości pozyskania środków na rozwój niesie ze sobą KPO, FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027) oraz Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Infrastruktury, Klimatu i Środowiska (FENiKS). Choć duża ich część jest przeznaczona bezpośrednio do sektora przemysłu, to jednocześnie wymusza na przemyśle poszukiwanie partnerów badawczych. Należy tę szansę wykorzystać.
 • Uniwersytet jest flagową uczelnią Warszawy, zatem zależy nam na zacieśnieniu współpracy z miastem, łącznie ze staraniem się o możliwość pozyskania dodatkowych środków z budżetu miasta.
 • Klub absolwentek i absolwentów. Skorzystanie z pomocy naszych absolwentek i absolwentów, w szczególności we współpracy z przedstawicielami sektora prywatnego i samorządowego.

Doktoranci i Doktorantki

 • Zacieśnienie współpracy ze Szkołami Doktorskimi naszych doktorantek i doktorantów.
 • Stworzenie 3 specjalnych przedmiotów dla Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: Statystyczna obróbka danych biologicznych, Metody wizualizacji w badaniach biologicznych – od kropki kwantowej po dron, Metody przedstawiania wyników badań biologicznych.
 • Promocja szkoleń dla nowych promotorek i promotorów mających na celu przybliżenie przebiegu kształcenia i wymagań formalnych Szkoły Doktorskiej oraz Rady Dyscypliny.
 • Wprowadzenie na Wydziale wydarzenia naukowego integrującego środowisko doktorantek i doktorantów, stanowiącego przestrzeń do poznania tematyki badań prowadzonych w jednostkach.

Osoby studiujące

 • Wprowadzenie nowoczesnych form kształcenia odpowiadających obecnym potrzebom osób studiujących, a także rynkowi pracy.
 • Powołanie rady interesariuszy pozwalającej poznać oczekiwania pracodawców.
 • Regularna organizacja Targów Pracy i szkoleń z kompetencji uniwersalnych dla osób studiujących w ramach współpracy z Inkubatorem UW i Biurem karier UW.
 • Utworzenie grupy koordynującej wymianę zagraniczną w różnych programach, efektywnie współpracującą z jednostkami centralnymi UW.
 • Organizacja prezentacji kół naukowych w październiku każdego roku akademickiego.
 • Stworzenie cichej przestrzeni do nauki.