Danuta Solecka

Dr Danuta Solecka, prof. ucz. w Instytucie Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin, zajmuje się mechanizmami reakcji roślin na stresowe czynniki środowiska (niska temperatura, susza), a przede wszystkim rolą ściany komórkowej i związków fenolowych w tych procesach. W ostatnich latach zainteresowała się także potencjałem morfogenetycznym i embriogennym kultur roślinnych in vitro oraz indukcją syntezy metabolitów specjalistycznych w tych kulturach.

Jest laureatką nagród zespołowych rektora UW za osiągnięcia badawcze oraz organizacyjne, trzykrotnie otrzymywała tzw. stypendium naukowe JM Rektora UW. W 2017 roku otrzymała Srebrny Medal 200-lecia UW za działalność naukową i dydaktyczną, a w 2018 roku – Nagrodę Dydaktyczną JM Rektora UW za wybitne osiągnięcia w realizacji procesu dydaktycznego oraz wprowadzanie nowatorskich metod i środków w obszarze nauk przyrodniczych i ścisłych. Najbardziej dumna jest z dwukrotnego wyróżnienia za zasługi dydaktyczne, otrzymanego od studentów Wydziału Biologii UW w latach 2021 i 2023.

Była kierownikiem 2 grantów KBN, wykonawcą w 4 grantach finansowanych przez NCN oraz w grantach z innych funduszy. Odbyła krótkoterminowe staże naukowe, finansowane m.in. przez Erazmus (3 miesiące, University of Manchester), Fundację Polsko-Francuską (3 miesiące, Universitaire Paul Sabatier Tuluza), Uniwersytet Stanu Alberta, Kanada (3 miesiące), oraz pięć 2-tygodniowych staży dydaktycznych, m.in. w University of Bangor, University of York, University of Manchester.

Obecnie jest koordynatorem 4 i współkoordynatorem 3 przedmiotów z oferty Wydziału Biologii, bierze udział w prowadzeniu 2 kolejnych. Była opiekunem 33 prac magisterskich i licencjackich oraz recenzentem 136, z różnych dziedzin biologii. Współpracowała przy organizacji studiów podyplomowych „Człowiek-Miasto-Środowisko”. Oprócz zajęć na Wydziale Biologii UW prowadziła m.in. wykłady i laboratoria w ramach Studium Podyplomowego dla Nauczycieli Przyrody (gdzie została wybrana przez słuchaczy Najlepszym Wykładowcą).

Jest autorem ponad 130 wykładów i zajęć popularyzatorskich, na Wydziale Biologii od 2013 roku koordynuje zajęcia w ramach Światowego Dnia Fascynującego Świata Roślin. Bierze udział także w Nocy Biologów, Festiwalu Nauki, jest często zapraszana do mediów na wywiady dotyczące tematyki roślinnej. Organizuje lekcje dla szkół.

Jest, od 2022 roku, członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Kosmos.

Profesor Danuta Solecka jest członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego. W latach 2006 – 2016 r. była Skarbnikiem Oddziału Warszawskiego PTB, 2016 – 2020 – członkiem Zarządu, a od 2020 roku – członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego PTB.

Działalność organizacyjna na uczelni

2020 – obecnie

członkini Senackiej Komisji ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia

2020 – obecnie

2020 – obecnie

członkini Rady dydaktycznej kierunków biologii, biotechnologii i ochrony środowiska

2020 – obecnie

2019 – obecnie

członkini Komisji ds. nagród naukowych i dydaktycznych Rady Wydziału Biologii UW

2019 – obecnie

2017-2019

koordynatorka projektu „Człowiek-Miasto-Środowisko” Program rozwoju kompetencji studentów wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, (POWR.03.01.00-00-K376/16), obejmującego 510 studentów Wydziałów Biologii i Chemii UW oraz Wydziału Chemicznego PW, którzy mogli podnieść swoje kompetencje językowe, zawodowe i społeczne

2017-2019

2012 – 2016

członkini Rektorskiej Komisji ds. Wykładowców Wizytujących

2012 – 2016

2012 – 2013

udział w pracach Komisji Rektorskiej ds. Weryfikacji Programów Kształcenia

2012 – 2013

2012

udział w pracach Wydziałowej Komisji KRK Biologia

2012

2009 – obecnie

wicedyrektorka ds. dydaktycznych Instytutu Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin

2009 – obecnie

2001 – obecnie

członkini Komisji II Rady Wydziału Biologii UW ds. Przewodów Doktorskich

2001 – obecnie

2001 – 2021

członkini Rady Wydziału Biologii

2001 – 2021

2001 – 2019

członkini Komisji dydaktycznej WB

2001 – 2019

kontakt: d.solecka@uw.edu.pl