Edyta Brzóska-Wójtowicz

Dr hab. Edyta Brzóska-Wójtowicz, prof. ucz. w Instytucie Biologii Rozwoju i Nauk Biomedycznych, zajmuje się mechanizmami regeneracji mięśni szkieletowych oraz udziałem komórek macierzystych w tym procesie. Jest laureatką nagród za działalność naukową, między innymi Nagrody Finałowej w ramach programu Nagrody Naukowe Polityki, stypendium Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz  Fundacji L’Oreal „Dla Kobiet i Nauki”, 8 nagród zespołowych JM Rektora UW za osiągnięcia badawcze i Nagrody zespołowej  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne. Była kierowniczką  13 projektów (obecnie  1 grantu) w tym finansowanych przez NCN, MNiSW, Fundację Naukową Polpharmy, FNP i wykonawczynią w 9 projektach (NCN, NCBiR). Odbywała krótkoterminowy staż na Uniwersytecie Piotra i Marii Curie w Paryżu. Osiem lat pracowała w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Obecnie współpracuje lub współpracowała z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Johns Hopkins University School of Medicine w Baltimore, Narodowym Instytutem Onkologii, Uniwersytetem Gdańskim. Jest autorką 46 publikacji naukowych (https://orcid.org/0000-0002-7886-0436) i współautorką 2 patentów. Chętnie bierze udział w wydarzeniach popularyzujących naukę takich jak Noc Biologów, UniStemDay czy Festiwal Nauki.

Działalność organizacyjna na Wydziale

2021 – obecnie

przewodnicząca II Komisji Doktorskiej Rady Naukowej Dyscypliny

przewodnicząca Komisji ds. nagród naukowych i dydaktycznych Rady Wydziału Biologii UW

2021 – obecnie

2019 – obecnie

członkini Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne

członkini Komisji ds. nagród naukowych i dydaktycznych Rady Wydziału Biologii UW

2019 – obecnie

2019

współautorka dwóch patentów numer PL 242615 B1 i PL 242803 B1

2019

2016 – obecnie

członkini Rady Wydziału Biologii UW

2016 – obecnie

2016 – 2023

członkini Komisji II Rady Wydziału Biologii UW ds. przewodów doktorskich

2016 – 2023

2016 – 2019

członkini Komisji finansowej Wydziału Biologii UW

2016 – 2019

2013 – 2019

koordynatorka Biura Karier Wydziału Biologii UW

2013 – 2019

2012 – obecnie

członkini Komisji konkursowej Wydziału Biologii UW

2012 – obecnie

kontakt: e.brzoska-wojt@uw.edu.pl